BACK TO EXPLORE

Black Friday Extreme Crush

ช้อปครบ 4,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card 1,000 บาท

รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ

จุดรับสิทธิ์: เคาน์เตอร์รีเดมชั่น ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์แลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่ Redemption Counter  ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
2. ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าต้องเป็นใบเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่แลกรับสิทธิ์เท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 เท่านั้น
4. จำกัดการแลก Siam Gift Card 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน / ตลอดรายการ
5. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์ สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. ใบเสร็จฯที่ร่วมรายการนี้แล้วไม่สามารถร่วมรายการอื่นๆของศูนย์ฯได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
11. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
12. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Redemption Counter
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ Siam Gift Card ไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือระงับการใช้ Siam Gift Card ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


VIZ CARD Siam Center & Siam Discovery – Black Friday

พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ CARD ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อภายในศูนย์ (สยามเซ็นเตอร์หรือสยามดิสคัฟเวอรี่) ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นศูนย์ที่กำหนดฯ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท พร้อมรับ VIZ POINT เพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถเลือกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท โดยใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่
- Sephora ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (จำนวน 75 สิทธิ์)
- JD Sport ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (จำนวน 75 สิทธิ์)
- Club21 ชั้น G และ ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำนวน 75 สิทธิ์)
- Loft ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำนวน 75 สิทธิ์)

พิเศษ** รวบรวมใบเสร็จครบทุก 2,000 บาท ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จากร้าน Sephora, JD Sport, Club 21, LOFT รับเพิ่ม 500 VIZ Point (เฉพาะสมาชิกฯ ที่นำใบเสร็จ มาสะสมยอดซื้อ ภายในวัน เท่านั้น)

*/**เงื่อนไขโปรโมชั่น
- โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์สะสมใบเสร็จภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเท่านั้น
- สมาชิกฯ จะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่ VIZ Lounge สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หรือ สยามดีฟคัฟเวอรี่ ชั้น G เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ และสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามเงื่อนไขครบก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน
- Siam Gift Card และ VIZ Point สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกฯ ที่เข้ามาแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง เท่านั้น
- คะแนนสะสม VIZ Point จะทำการโอนให้กับสมาชิกฯ ภายใน 15 วันหลังจบรายการโปรโมชั่น
- กรุณาแสดง บัตรประชาชน และ บัตรสมาชิก VIZ Card หากเอกสารไม่ครบขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัล
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับสมาชิกฯ ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดเท่านั้น
- ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้