BACK TO EXPLORE

Easy E-Receipt 2024 ช้อปเพลิน เกินคุ้ม

1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567


ช้อปและแสดงใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ

ครบ 10,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท(1)
 (สำหรับซื้อสินค้า 1,600.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1)จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
(1)จำกัด 800 สิทธิ์ ที่ สยามพารากอน ตลอดรายการ
(1)จำกัด 400 สิทธิ์ ที่ สยามเซ็นเตอร์ ตลอดรายการ
(1)จำกัด 300 สิทธิ์ ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตลอดรายการ
(1)Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 67 เท่านั้น
(1)สงวนสิทธิ์ร้านค้าในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่ งดร่วมรายการ ได้แก่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M FLOOR), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM

จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัพเวอรี่ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท(2)

ตามมาตรการ Easy E-Receipt โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Tax Invoice by Time Stamp ของกรมสรรพากร เพื่อลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

(2)เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

- - - - - - -

(1)เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ช้อปครบแลกรับ SIAM GIFT CARD
1. แสดงใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่จัดทำผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Tax Invoice by Time Stamp ของกรมสรรพากร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์ฯ (รวบรวมใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไม่เกิน 3 ใบ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้งและไม่สามารถรวมใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านค้าต่างศูนย์การค้าฯได้) เพื่อแลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 –15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบกำกับภาษีตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ระบุชื่อผู้ซื้อในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
4. กรณีเจ้าของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ตามชื่อที่ระบุบนใบกำกับภาษี) ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ผู้รับดำเนินการแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของใบกำกับภาษี ที่มีการลงนามของเจ้าของใบกำกับภาษีพร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทน ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อพนักงาน ณ จุด REDEMPTION (ผู้รับดำเนินการแทนสามารถรับดำเนินการแทนได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วันเท่านั้น)
5. ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
6. ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ระบุอ้างอิงในใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
7. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สยามพารากอนจำกัด 800 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์จำกัด 400 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 300 รางวัล ตลอดรายการ
8. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
9. SIAM GIFT CARD มูลค่า 800 บาท สำหรับใช้ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
10. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
11. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 67 เท่านั้น
12. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯ
13. สงวนสิทธิ์ร้านค้าในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่ งดร่วมรายการ ได้แก่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M FLOOR), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM
14. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุชื่อผู้ซื้อในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อและไม่ระบุเลขที่ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบกำกับภาษีมากกว่า 1 ใบ, ใบกำกับภาษีที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบกำกับภาษีจากร้านค้าต่างศูนย์การค้าฯ, ใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบกำกับภาษีที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบกำกับภาษีการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
15. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
19. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
21. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
22. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy
SIAM DISCOVERY: https://www.siamdiscovery.co.th/privacy-policy
หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ในศูนย์การค้าฯที่เข้าร่วมรายการ