BACK TO EXPLORE

รูดบัตร! ร่วมลุ้นไปเชียร์บอลโลกที่ประเทศรัสเซีย กับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย

2018 FIFA WORLD CUP (1 FEB - 30 APR 2018)

ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และ สยามพารากอน ลุ้นรางวัล:
· ร่วมชมฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 612,300 บาท
หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือบัตรได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า

ร่วมลุ้นรางวัลโดยลงทะเบียน ณ จุดให้บริการของศูนย์การค้าฯ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย รับสิทธิร่วมลุ้นรางวัล

เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป*
· รับ 3 สิทธิ สำหรับบัตรเดอะวิสดอม บัตรเดอะพรีเมียร์ และบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย
· รับ 1 สิทธิ สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยทุกประเภท

เงื่อนไข* :
- ธนาคารจะคำนวณสิทธิจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยที่ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และ สยามพารากอน ที่มีการลงทะเบียน ณ จุดให้บริการของศูนย์การค้าฯภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน
- ยอดใช้ผ่านบัตร ทุก 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป ที่ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และ สยามพารากอน จะได้รับ 1 สิทธิเพื่อลุ้นรับรางวัล สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยทุกประเภท หรือ ได้รับ 3 สิทธิเพื่อลุ้นรับรางวัล สำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอม บัตรเดอะพรีเมียร์ และบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย
- เศษของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยที่ไม่ถึง 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป จะไม่ถูกนำมารวมคำนวณสิทธิจับรางวัล
- ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การเบิกถอนเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) การชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท การชำระภาษีทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
- ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณสิทธิจากยอดราคาสินค้าเต็มจำนวนที่ผู้ถือบัตรทำรายการ ณ ร้านค้า
- กำหนดจับรางวัล 9 พ.ค. 61 สถานที่จับรางวัล ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามใบอนุญาตสำหรับโครงการ ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 11 พ.ค. 61
- บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- บุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บุคคลในครอบครัวของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
- ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคาร หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้มิสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิและธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับสำรองต่อไป
- ธนาคารสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่มีหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุของหนังสือเดินทางคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับต่อเนื่องจากวันเดินทาง ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด (ช่วงเวลาเดินทางประมาณเดือน มิ.ย. 61– ก.ค. 61 ซึ่งธนาคารจะแจ้งวันเดินทางที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรซึ่งได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเดินทาง และ/หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วยตนเอง
- จำกัดการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีผู้ถือบัตรได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ธนาคารสงวนสิทธิในการจับรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรอง หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
- ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกสิกรไทย และมีประวัติการชำระเงินที่ดี อยู่จนถึงขณะที่รับรางวัล และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- ธนาคารสงวนสิทธิในการนำ ภาพถ่ายเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการรายการส่งเสริมการขายนี้ออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคารหรือบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยภาพถ่ายดังกล่าวถือทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรซึ่งได้รับรางวัลอาจได้รับการร้องขอจากธนาคาร เพื่อพิจารณาในการให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำชื่อ-สกุล และรูปภาพของผู้ได้รับรางวัลออกใช้ประกอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้
- ผู้บริหารธนาคาร (กรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด และบริษัทสินทรัพย์เพทาย จำกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานธนาคาร พนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพนักงานบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมลุ้นรางวัล และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรางวัล และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.askkbank.com/kbankcard
- หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
- บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีภาระหน้าที่และ/ หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้า และ/หรือ บริการใดภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
- ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kbankcard และ K-Contact Center 02-8888888