BACK TO EXPLORE

OneSiam Children's Amazing Fantasy

11 มกราคม - 12 มกราคม 2563

รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ครบ 1,500 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรกำนัล/คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ มูลค่า 1,500 บาท ขึ้นไป เลือกรับบัตรกำนัล/คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ 1 ใบ ตามเงื่อนไขที่จุด Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
2. วันหมดอายุเป็นไปตามที่ระบุด้านหลังคูปอง
3. จำกัดการแลกรับคูปองจากร้านค้า 1สิทธิ์ /ท่าน/ วัน/ศูนย์
4. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 200 สิทธิ์ต่อวัน 400 สิทธิ์ตลอดรายการ
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และบัตรประชาชน
7. ใบเสร็จฯที่ร่วมรายการนี้แล้วไม่สามารถร่วมรายการอื่นๆของศูนย์ฯได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างฯ และ ร้านค้าเช่าในห้างฯ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ หรือเจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับคูปองจากร้านค้าไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือระงับการใช้คูปองจากร้านค้าที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
14. ในกรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด