BACK TO EXPLORE

ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 15 ก.พ. 2566สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปและแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูป จากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ 800 VIZ COINS(1) ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทสยามพารากอน จำนวนจำกัด 800 รางวัล/ตลอดรายการ
สยามเซ็นเตอร์ จำนวนจำกัด 400 รางวัล/ตลอดรายการ
สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวนจำกัด 400 รางวัล/ตลอดรายการ

(1) จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ

จุดแลกรับสิทธิ์
- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M (ฝั่ง Stardome)
- สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G
- สยามดิสคัพเวอรี่ จุด Redemption ชั้น G

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่จุด Redemption

(1) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ช้อปครบรับ VIZ COIN
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบกำกับภาษีเต็มรูป จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์ฯ มาแลกรับ VIZ COIN ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. ใบกำกับภาษีเต็มรูปต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบกำกับภาษีตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบกำกับภาษีที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบกระดาษ และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
5. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สยามพารากอนจำกัด 800 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์จำกัด 400 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 400 รางวัล ตลอดรายการ
6. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
7. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
8. ใบกำกับภาษีที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
9. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียนบน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบกำกับภาษี, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบกำกับภาษีมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบกำกับภาษีระหว่างศูนย์การค้า, ใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบกำกับภาษีที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบกำกับภาษีการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
12. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดยชื่อผู้ซื้อในใบกำกับภาษีจะต้องตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจเท่านั้น และ VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, ผู้รับมอบอำนาจสามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูป ตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบกำกับภาษีที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com