BACK TO EXPLORE

Siam Gift Card Shop Hard Pay Smart

15 JUNE -15 AUGUST 2018

ซื้อบัตร Siam Gift Card ด้วยบัตรเครดิต SCB มูลค่า 10,000 บาท รับบัตร Siam Gift Card เพิ่ม 1,000 บาท

เงื่อนไข:
•  จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
•  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•  แลกรับได้ที่ จุดจำหน่ายบัตร สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน
•  จำกัดเดือนละ 150 รางวัล รวม 300 รางวัล
   - 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม จำนวน 150 รางวัล
   - 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม จำนวน 150 รางวัล
•  รับสิทธิ์ แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารที่ร่วมรายการ
   - บัตรเครดิต SCB แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 10 เดือน
   - บัตรเครดิต CITI Bank แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 6 เดือน
   - บัตรเครดิต Kbank แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 3 เดือน

เงื่อนไขการใช้บัตร SIAM GIFT CARD

1. บัตรฯ นี้มีอายุ 5 ปี หลังจากทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ / ครั้งสุดท้าย หากไม่มีการทำรายการใดๆ ในบัตรเป็นเวลา 5 ปีหลังจากทำรายการครั้งสุดท้าย จะถือว่าบัตรหมดอายุและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
2. บัตรฯ นี้สามารถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้ จำหน่ายที่จุดรับบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน
3. การซื้อบัตรฯ นี้ มียอดขั้นต่ำในการซื้อครั้งละ 1,000.- แต่ไม่เกิน 50,000.- ต่อบัตรฯ 1 ใบ บัตรฯ นี้ จำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน-ยกเลิกบัตรฯ ชดเชยค่าเสียหายกรณีบัตรฯ ชำรุดหรือสูญหาย
5. บัตรฯ นี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ทำการเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น โดยขอติดต่อขอเปิดใช้บัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน
6. หากซื้อบัตรฯ หรือยอดสะสมในบัตรมีมูลค่าเกิน 5,000.- ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอข้อมูลเพื่อแสดงตัวตนของผู้ถือบัตรฯ ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะถือข้อมูลของผู้ถือบัตรฯ เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้
7. บริษัทฯ จะทำการคุ้มครองวงเงินภายในบัตรฯ ได้ต่อเมื่อท่านทำการลงทะเบียนตอนเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองวงเงินภายในบัตรฯ ได้โดยแจ้งข้อมูลของท่านตอนเปิดใช้บัตรฯ ครั้งแรก
8. สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้
9. บัตรฯ นี้ไม่สามารถแลกเงินคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรฯ เป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด สูญหายหรือผู้ถือบัตรฯ ประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตรฯ ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนคุ้มครองวงเงิน และสามารถมีหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
10. หากบัตรฯ สูญหายโปรดแจ้งอายัดบัตรฯ ทันที ติดต่อ 0 2658 2222 หรือที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ในเวลาทำการของศูนย์การค้า
11. หากบัตรฯ มีการลงทะเบียนไว้แล้ว เมื่อบัตรฯ สูญหายแจ้งขอเปิดบัตรฯ ใหม่ได้โดยนำหลักฐานบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าธรรมเนียมบัตรฯ ใหม่ 100.-
12. บัตรฯ นี้ ผลิต ออกบัตร จัดจำหน่าย และบริหารโดย บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด การใช้บัตรฯ นี้ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามใบคำขอบัตร คู่มือรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรที่บริษัทฯ กำหนด
13. ผู้ใดพบบัตรฯ นี้ กรุณาส่งคืนที่บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 989 ชั้น 20 สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการใช้บัตรฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร้องเรียน ติดต่อที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรฯ ภายในศูนย์การค้าหรือโทร. 0 2658 2222

ร้านค้าที่ร่วมรายการ SIAM GIFT CARD