BACK TO EXPLORE

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ รับ VIZ Point 10,000 คะแนน เมื่อช้อป 5,000 บาทขึ้นไป*

เฉพาะ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

สมาชิกบัตร VIZ ที่ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนแลกรับคะแนน VIZ POINT 10,000 คะแนน จำกัดการรับสิทธิ์ 200 ท่านแรกเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขเท่านั้น กรณีลูกค้าไม่มีบัตร VIZ สามารถสมัครได้ทันที
2. สมาชิกฯ จะต้องรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ โดยจะต้องเป็นการใช้จ่ายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น เพื่อลงทะเบียนแลกรับคะแนน VIZ POINT ที่ Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
3. ขอสงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะใบเสร็จ หรือ Sales Slip ที่ระบุเวลาซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ของวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้ามารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
5. คะแนนสะสมจะโอนภายใน 30 วัน หลังจบรายการ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสมาชิกฯ ที่ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนตามที่กำหนดเท่านั้น
7. จำกัดการแลกสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
8. เอกสารที่นำมาแลกรับสิทธิ์ คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ หรือเจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างฯ และ ร้านค้าเช่าในห้างฯ, ใบเสร็จเขียนมือ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
11. ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์ฯ ได้
12. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุด Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังลงทะเบียนแลกรับ VIZ POINT 2 เท่าของยอดช้อปไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก VIZ POINT ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. หากศูนย์ฯ ตรวจสอบยอดซื้อสินค้านั้นไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่ายอดซื้อนั้นเป็นโมฆะ
17. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด