BACK TO EXPLORE

Happy Children’s Day 2024

วันที่ 13 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567รูปแบบรายการ
 • สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปหรือทานอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,500 บาทขึ้นไป ในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ  200 VIZ COINS*  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน)

  แบ่งเป็น
  - สยามพารากอน จำกัด 200 รางวัล / วัน
  - สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 รางวัล / วัน
  - สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 100 รางวัล / วัน

ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่จุด REDEMPTION 
 • สยามพารากอน จุด REDEMPTION ชั้น M (ฝั่ง STARDOME) 
 • สยามเซ็นเตอร์ จุด REDEMPTION ชั้น G 
 • สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด REDEMPTION ชั้น G  

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN
 • สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้าฯสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง และ ไม่สามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าในต่างศูนย์การค้าฯได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 13 ม.ค. 67 – 14 ม.ค. 67 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก VIZ ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น 
 • กรณีเจ้าของใบเสร็จ(ตามชื่อที่ระบุบนใบเสร็จ) ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่ประสงค์มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของใบเสร็จ ที่มีการลงนามของเจ้าของใบเสร็จพร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อพนักงาน ณ จุด REDEMPTION (ผู้รับดำเนินการแทนสามารถรับดำเนินการแทนได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วันเท่านั้น)
 • จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สยามพารากอน จำกัด 200 รางวัล / วัน, สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 รางวัล / วัน และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 100 รางวัล / วัน
 • VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
 • VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
 • ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
 • จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
 • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี 
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM CALL CENTER โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com 
 • สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
  SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
  SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy
  SIAM DISCOVERY: https://www.siamdiscovery.co.th/privacy-policy
  หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ในศูนย์การค้าฯที่เข้าร่วมรายการ

ร้านค้าที่ร่วมรายการ 

1. CAFE & RESTAURANT

สยามพารากอน :

ชั้น G : AMICI, ANOTHER HOUND CAFE, AOI, BEANHOUND BY GRAYHOUND CAFE, BRIX DESSERT BAR, BURGER & LOBSTER,  CHATRAMUE ชาตรามือ (ฝั่ง NORTH), COFFEE BEANS BY DAO, CO LIMITED, EVIE'S COOKIES, FOUR SEASONS, FUJI JAPANESE RESTAURANT, FUKU MATCHA X 2, HONMONO GRAND OMAKASE, JUMBO SEAFOOD, KARUN THAI TEA, KOI THE, MAPLE TREE, MCDONALD'S / MC CAFE, MILCH, MK GOLD RESTAURANT, MOZZA BY COCOTTE, NABEZO PREMIUM, NARA THAI CUISINE, PENNII POPCORN CAFE, PS I LOVE YOU, RED DIAMOND, SUKI  MASA, TALINGPLING ตะลิงปลิง, TASTY CONGEE & NOODLE WANTUN SHOP, TEAJAYS, THAI SCALA SHARK'S FIN, THANK YOU CUP, THE GRILL TOKYO, THE MANDARIN ORIENTAL SHOP, THE ROLLING PINN, TONCHIN RAMEN, TWG TEA, VEGANERIE

ชั้น M : % ARABICA

ชั้น 1 : UNDERHOUND

ชั้น 3 : AUNTIE ANNE'S, BUDDHI BELLY, ITIM LAMOON

ชั้น 4 : BAAN ICE  บ้านไอซ์, CASA LAPIN, CHABUTON, CHOUNAN, COCO WALK CAFE, COFFEE WORLD, CUP BEE, DOOBS, EVAIME SHABU SHABU, HELLO YOGURT, JIAN CHA, KANE MOCHI, LAEM CHA-ROEN SEAFOOD, LUKKAITHONG, MIDTOWN THAI, OISHI GRAND, PANG CHA, PHUFA TREASURE TROVE (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SABOTEN, SANSAB, SUSHI DEN, SUSHIRO, TUDARI, WISDOM INTERNATIONAL BUFFET

ชั้น 5 : STARBUCKS (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SUSHI SEKI

สยามเซ็นเตอร์: 

ชั้น G : CRUMBS, KFC

ชั้น M : BAKE WORKS, FIRE TIGER BY SEOULCIAL CLUB

ชั้น 1 : GREYHOUND CAFE, STARBUCKS(เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม)

ชั้น 2 : AUDREY CAFE, AUNTIE ANNE’S, BAAN YING, BAR B Q PLAZA, BONCHON CHICKEN, BONJOUR, CANDY CRUSH, CHIBING, EASY BUDDY, ERR MODERN TAIWANESE DESSERT, EVERYDAY MAEIL SEOUL ICE CREAM, FLASH COFFEE, FUKU MATCHA KYOTO CAFE, GRAINEY COOKIES, GULJAK TOPOKKI & CHICKEN, GYUKATSU KYOTO KATSUGYU, HACHIBAN RAMEN, HASUL KOREAN RESTAURANT, HONEY HOM B, JAPANG, KAMU, LA MEOW, MHAN, MAJI CURRY, MALATANG, ME MORE, MINIMELTS, MO-MO-PARADISE, MOLLY ALLY ICE CREAM, NENNUA (เน้นเนื้อ), NOSE TEA, O-LI-NO PUZZLE, ON THE TABLE, PALSAIK KOREAN BBQ, PASTA AMA, PFESTA, PLEASED YOGHURT BAR, RONNIES MACARON, SHABUSHI , SHIORI UDON GINZA, SIZZLER, TONKATSU WAKO, TONKOTSU KAZAN RAMEN, TUMTUM (ตำตำ), YOGURTO, YOU & I, YAYOI, YENLY YOURS, YUZU SUKI, เพลินพุง, เนื้อแท้

สยามดิสคัฟเวอรี่: 

ชั้น G : BABYCCINO & CO.

ชั้น M : DUCK DONUTS

ชั้น 1 : THESIS

ชั้น 2 : KAMU KAMU, STARBUCKS (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS

ชั้น 3 :  I+D STYLE CAFE X BRAVE ROASTERS, PHUFA ภูฟ้า (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม)

---------------------------------

2. EDUTAINMENT ZONE (BRIGHT SPACE ZONE): 

สยามพารากอน :

ชั้น 4 :  BANGKOK DANCE ACADEMY, CLAYWORKS, CODE GENIUS, YAMAHA, สถาบันกวดวิชาบ้านวิชากร

ชั้น 4A : BABIES GENIUS, ECC, INLINGUA, MCGP, MODULO, OKLS, QUALITY KIDS, STAR MAKER, THE ASIAN TAEKWONDO

 • ENTERTAINMENT: 
สยามพารากอน :

ชั้น B1 : SEALIFE

ชั้น 5 : BLU-O, PARAGON CINEPLEX

สยามดิสคัฟเวอรี่ : 

ชั้น 4 : MADAME TUSSAUDS, PRO HUB

 • SPECIALITY STORE: 
สยามดิสคัฟเวอรี่ : 

ชั้น 2 : LOFT, MUJI

 • TOYS STORE:
สยามพารากอน :

ชั้น 2 : LEGO

สยามเซ็นเตอร์ :

ชั้น G : POP MART 

ชั้น 1 : BANPRESTO,  FRANK GARCON, GASHAPON BANDAI OFFICIAL SHOP, OMP, THE GUNDAM BASE THAILAND, SEEK N’KEEP CLUB, YUMEYA