BACK TO EXPLORE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Siam The Ultimate Giving

รายชื่อผู้โชคดี Siam The Ultimate Giving
ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 59 - 15 ม.ค. 60
รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล มูลค่ารวม 7.8 ล้านบาท


รางวัลที่ 1 รถยนต์ BMW 218i Gran Tourer
มูลค่า 2.699 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณ วัลยา วงศาริยวานิช 

รางวัลที่ 2 Smart Phone DE ROYALE i7 PLUS Gold 24 KT 256 GB
มูลค่ารางวัลละ 159,000 บาท รวมมูลค่า 477,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
1. คุณ ปัณฑา ศรีลา
2. คุณ มรรคพงษ์ จงทวีสถาพร
3. คุณ ศิริมา บุษสาย

รางวัลที่ 3 บัตรชมการแข่งขันฟุตบอลทีม Chealsea VIP Box Seat 2 ที่นั่ง
พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ : กรุงเทพ-ลอนดอน
มูลค่ารางวัลละ 125,530 บาท รวมมูลค่า 2,259,540 บาท จำนวน 18 รางวัล
1. คุณ ธัญนันทน์ จันทร์ชิดฟ้า
2. คุณ กัญญารัตน์ หิรัญญนิธิวัฒนา
3. คุณ เทวัญ ติวารี
4. คุณ อัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี
5. คุณ อมรรัตน์ เลาหพจนารถ
6. คุณ ภัทราภา เทียนตระกูล
7. คุณ ธธีร์จุฑา วังชนะชัย
8. คุณ ฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์
9. คุณ อรนัทตา สุวันหิตาทร
10. คุณ วีระชัย เสถียรรุจิกานนท์
11. คุณ สมควร ใช้เจริญ
12. คุณ ชนินทร์ เลิศเจริญวัฒน์
13. คุณ ณภัทร นิติธีรภัทร
14. คุณ ธัญเนศวร์ ภิภัทรนันทสิทธิ์
15. คุณ สุภาพร พึ่งน้อย
16. คุณ พงศา อธิรกุล
17. ด.ญ. ณิชาดา ตัณฑ์จยะ
18. คุณ กันทิมา ผดุงศิลป์

รางวัลที่ 4 บัตรจอดรถฟรี 1 ปีที่สยามพารากอน
มูลค่ารางวัลละ 36,000 บาท รวมมูลค่า 684,000 บาท จำนวน 19 รางวัล
1. คุณ เปมิกา ชองกูเลีย
2. คุณ ธวัลรัตน์ ฉัตรจุฑานนท์
3. คุณ ธนัญญา เชี่ยวชาญ
4. คุณ อลิสา โสตภิทัต
5. คุณ ไชยรัตน์ หิรัญวัฒนานนท์
6. คุณ นนฐพัท เหนือมณีมงคล
7. คุณ วีรยุทธ ติวะสุระเดช
8. คุณ รษา นิติธีรภัทร
9. คุณ ดวงพร เมตตามตะกุล
10. คุณ คัตติยา อรุณแสง
11. คุณ บุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม
12. คุณ ศิริลักษณ์ เตชะมณีสถิตย์
13. คุณ อดิเรก ชูประสิทธิ์
14. คุณ เจษฎี รัยสุววรณสกุล
15. คุณ จินดา วัฒนกรวิโรจน์
16. คุณ ศิริยุทธ สิริยุทธพงศ์
17. คุณ จิราภรณ์ สินหะ
18. คุณ ฐาปกรณ์ ยงพิพัฒน์วงศ์
19. คุณ พบพร ศิริเจริญธรรม

รางวัลที่ 5 บัตรจอดรถฟรี 1 ปี ที่สยามคาร์พาร์ค
มูลค่ารางวัลละ 20,400 บาท รวมมูลค่า 387,600 บาท จำนวน 19 รางวัล
1. คุณ เศวก ธรรมศิริพงษ์
2. คุณ รัฐพร กิตธรรมรัตน์
3. คุณ มะลิวัลย์ จันทร์พา
4. คุณ นนทพัทธ์ เหนือมณีมงคล
5. คุณ อมรรัตน์ สวัสดิ์ทวีกุล
6. คุณ ปราโมทย์ มิตรชู
7. คุณ ซู มุย เจียง
8. คุณ วรธัช นาทีกาญจนลาภ
9. คุณ ธนวัชร รัชตะพรอนันท์
10. คุณ วิชชุดา ตันติอมรพงษ์
11. คุณ Piyaluck Prommindaroj
12. คุณ นัทธ์หทัย ปลุกใจ
13. คุณ นิตยา อ่วมแพ
14. คุณ นิลรัตน์ สุขสำราญ
15. คุณ ชล ศีลาเจริญ
16. คุณ เศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์
17. คุณ ภัสสรัลย์ โรจน์วรดิลก
18. คุณ พรศรี นิมิตรปัญญา
19. คุณ พิชญา ปิตาภรณ์สกุล

เจ้าหน้าที่จะประสานงานติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในคูปองชิงโชค หลังจากวันประกาศรายชื่อ และผู้โชคดีสามารถเข้ามารับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารประกอบการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ และ เตรียมเงินชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000