BACK TO EXPLORE

โครงการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวัน

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

โครงการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวัน
สมาคมการค้าพลังสยาม หรือที่รู้จักกันในนามพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
o  เป็นการคัดเลือกชื่อของทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวันแห่งนี้  ให้มีชื่อเรียกขานอย่างเป็นทางการและเป็นที่รู้จักและเข้าใจตรงกัน สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
o  เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กับ ทางเชื่อมแยกปทุมวัน ผ่านการออกแบบที่น่าสนใจ
o  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเชื่อมแยกปทุมวัน กลายเป็นแลนมาร์คสำคัญของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและจดจำ ตลอดจนมุ่งเน้นที่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางเมือง (epicenter) ลอยฟ้าที่ เชื่อมต่อทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของย่านให้ถึงกัน ด้วยจุดเด่นพื้นที่ศิลป์สาธารณะลอยฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจสะท้อนภาพพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district)ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้มาเยือน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
o  ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ส่งได้ทั้งประเภทบุคคลกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล
o  ไม่อนุญาตให้ คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้จัดการประกวด และลูกจ้างในกลุ่มบริษัทพันธมิตรสมาคมการค้าพลังสยามส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
o  ผลงานในการตั้งชื่อแสดงแนวความคิด (Concept &Theme) โดยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นย่านสยาม “ศูนย์กลางเมือง (epicenter) ลอยฟ้าที่ เชื่อมต่อทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของย่านให้ถึงกัน  ที่คำนึงถึงแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design)  เพื่อรองรับการสัญจรของคนทุกกลุ่ม ให้สามารถสัญจรไปมาภายในย่านได้อย่างสะดวกสบาย  พร้อมจุดเด่นพื้นที่ศิลป์สาธารณะลอยฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจ สะท้อนภาพพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district) ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้มาเยือน
o  ส่งชื่อเป็น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชื่อ โดยชื่อทั้งสองภาษาสามารถเป็นได้ทั้งชื่อที่แปลจากอีกภาษาหนึ่ง หรือเป็นชื่อที่อ่านทับศัพท์ก็ได้ แต่ต้องมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มีเสียงอ่านที่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และผู้เข้าร่วมการประกวดต้องอธิบายความหมายและความสอดคล้องกันของชื่อทั้ง 2 ภาษาได้
o  ผลงานในการตั้งชื่อ สามารถเข้าถึงคนในวงกว้าง เป็นสากล สื่อถึงความเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียว ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ในการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ดีกว่า
o  ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องแยกส่งผลงาน 1 ชื่อ ต่อใบสมัคร 1 ใบ เพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกผลงาน
o  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นผลงานต้นแบบ และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
o  ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร ที่สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถให้สิทธิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
o  ผลงานที่ได้รับรางวัล กรุงเทพมหานคร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ใช้ผลงานดังกล่าว
o  ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

การสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 11 กันยายน 2560
o  ส่งด้วยตัวเองในวันราชการ (8.30 – 16.00 น.) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
o  ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวัน” มายังบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 11 กันยายน  2560 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
o  ส่งทางอีเมลล์ siam_synergy@siampiwat.com  หรือ  sstradeassociation@gmail.com

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
**ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้อง เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ตามกฎหมาย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
o  การสื่อความหมายแนวคิดตรงกับวัตถุประสงค์ 30 คะแนน
o  ผลงานน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
o  ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 30 คะแนน
o  สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริง 10 คะแนน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ  4 ท่าน ประกอบด้วย
o  ผู้แทนจากสมาคมการค้าพลังสยาม จำนวน 3 ท่าน
o  ผู้แทนจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ท่าน

การประกาศผลการประกวด
o  ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2560 และเผยแพร่ผลงานพร้อมชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์
o  จัดพิธีรับรางวัล ในวันที่  26 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
- siam_synergy@siampiwat.com
- sstradeassociation@gmail.com
- facebook.com/siamsynergy

ดาวโหลดใบสมัคร